Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

 

Mateřská škola  Slavičín - Vlára, příspěvková organizace, Nad Ovčírnou 351, 76321 Slavičín
odloučené pracoviště Nevšová                
                     
Vnitřní řád školní jídelny                
                     
Adresa školy:   Mateřská škola Slavičín - Vlára, Nad Ovčírnou 351, 76321 Slavičín
    odloučené pracoviště Nevšová          
Telefon:   7393 14827              
Vedení:   vedoucí školní jídelny - Radmila Bednářová      
    hlavní kuchařka - Zdenka Štěpančíková          
                     
1. Zásady provozu                  
Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších  
předpisů, vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby,   
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb. - školským zákonem. Základní   
vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny.      
2. Provoz ŠJ                    
Pracovní doba:   6,30 - 15,00 hodin              
Výdejní doba pro děti MŠ: přesnídávka:    7,30 hodin        
    oběd:    11,30 hodin        
    odpol. svačinka:    14,00 hodin        
Výdejní doba pro zaměstnance MŠ: oběd:  11,30 hodin        
Výdejní doba pro děti ZŠ:     oběd:  12,00 - 14,30 hodin    
Je zakázán odběr jídla do jídlonosičů, s výjimkou prvního dne nemoci, kdy se strávník   
neodhlásil.                    
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ŠJ stravuje žáky ZŠ jen v době   
povinné školní docházky (tzn. nevaří v době prázdnin).          
3. Výše stravného                  
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategorií činí:    
děti 3-6 let: přesnídávka 10,00 Kč   (7+3 pitný režim)      
  oběd   17,00 Kč              
  odpol. svačinka 6,00 Kč              
  celý den   33,00 Kč              
děti MŠ 7-10 let: přesnídávka 10,00 Kč              
  oběd   20,00 Kč              
  odpol. svačinka 6,00 Kč              
  celý den   36,00 Kč              
                     
4. Placení stravného                  
Placení stravného se provádí bezhotovostně převodem na účet MŠ č. 181294086/0300  
v termínu od 5. - 15. dne v měsíci. Seznam dětí s variabilními symboly, které jsou  
neměnné po celý školní rok a finanční částkou je vyvěšen na nástěnce na chodbě MŠ  
a na www.msnevsova.estranky.cz od 5. dne v měsíci. Při nedodržení tohoto termínu  
bude dítě po písemném upozornění vyloučeno z docházky v MŠ nebo ze stravování  
ve školní jídelně.                    
                 
5. Odhlášky ze stravování                
Na přechodnou dobu se provádí do 8,00 hodin u učitelky ve třídě osobně nebo telefonicky   
na čísle 739314827, na další den do 15,30 hodin.            
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.          
V době nemoci má strávník nárok na první neodhlášený oběd i do jídlonosiče.    
               
6. Jídelní lístek                  
Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše  
vybraných potravin. Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen na nástěnce MŠ, v jídelně  
a webových stránkách školy.                
7. Dotazy a připomínky                  
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí ŠJ nebo     
ředitelkou MŠ.                    
                     

8. Stravování v době distančního vzdělávání - v době mimořádného uzavření MŠ (např. covid-19) ze závažných hygienických a provozních důvodů není možné zabezpečit provoz ŠJ.

 

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

 

Strávník má právo:

 

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na kulturní prostředí při stolování
 • na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 • na dostatek času pro konzumaci oběda

 

Strávník má povinnost:

 

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy
 • odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli (mladším dětem pomáhá pedagogický pracovník)

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • děti jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva dětí a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

Datum: 1. 9. 2020

Vedoucí školní jídelny: Radmila Bednářová

Ředitelka školy: zastupující ředitelka Bc Lenka Juříková