Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řečový vývoj dítěte

Vývoj řeči – věk

 • Dítě o sobě často hovoří ve třetí osobě jednotného čísla (i přesto, že zná své jméno) – 2 roky
 • Dítě pojmenuje předměty denní potřeby, časové pojmy (den, noc) – 3 roky
 • Dítě používá víceslovné věty – 3-4 roky
 • Dítě neakceptuje gramatické výjimky mateřského jazyka (lev-dej mi lefa) – od 4 roků
 • Dítě začíná chápat otázky „proč?“ a „kdy?“ – 3,5 roku
 • Dítě zná své jméno, jméno sourozence, kamaráda – 3 roky

Období fyziologických obtíží v řeči – zvýšené nebezpečí vzniku koktavosti

 • Dítě tvoří gramaticky správné věty, vzácně používá některé spojky a předložky, tzv. druhý věk otázek „PROČ?“ – 5 let
 • Dítě začíná tvořit všeobecné pojmy – přechod na druhosignální úroveň
 • Dítě ovládá 1000 slov, řeč dítěte se blíží normě (její gramatická stránka) – 4 roky
 • Dítě dokáže tvořit protiklady i podřadicí souvětí, krátké básničky říká zpaměti       4,5 – 5 let
 • Dítě má ještě problémy s artikulací a fonematickou diferenciací, slovní zásoba roste, obsah slov se zpřesňuje – 6 let
 • Verbální projev dítěte by měl být po gramatické stránce správný – 5-6 let
 • Verbální projev dítěte by měl obsahovat všechny slovní druhy, dítě přesněji identifikuje barvy, v artikulaci mohou přetrvávat některé nesprávnosti – 5-6 let
 • Dítě ovládá 1500 – 2000 slov (ten, ta, to nahrazuje skutečnými názvy osob, zvířat a věcí)
 •  
 • Dítě správně reprodukuje dlouhou větu, kratší příběh bez pomocných otázek –       5-6 let
 • Dítě dokáže vysvětlit, na co používáme předměty denní potřeby, patrný ústup fyziologické dyslalie, přetrvává sigmatismus a rotacismus, začíná se dokončovat proces fonematické diferenciace – 6-7 let
 • Dítě ovládá 2500-3000 slov – 6 let
 • Fenomény dnešní doby u dětí předškolního věku:
 • Společnost

 • Přehlcenou technikou
 • Dysfunkce
 • Agrese
 • Snižování autority pedagoga
 • Přehnaná komercionální výchova (značky, tablety)
 • Chybně se vysvětlují práva dětí
 • Svéhlavost v nízkých věkových skupinách dětí
 • Volná výchova na podporu osobnosti („moudrý internet“)
 • Zásady společenského chování se vytrácí
 • Dezinformace z veřejně sdělovacích prostředků – „volnomyšlenkářství“
 • Rodina

 • Chybí sociální kontakt v rodině
 • Negativismus ke generačním vzorům
 • Absence pravidelného režimu a opakování situací
 • Smrkání
 • Vlhčené ubrousky – oslabení imunity
 • Kočárky směrované ven – chybí kontakt s matkou
 • Kašovitá strava
 • Chybí oční kontakt
 • Důslednost
 • V rodinách se málo mluví
 • Absence pochval
 • Dítě emocionálně vydírá rodiče
 • Chybí mantinely výchovy
 • Špatné stravovací návyky
 • Sebeobsluha – přehnaná péče rodičů
 • Řeč

 • Neumí zpracovat informace
 • Malá slovní zásoba
 • Vázne vyjadřování
 • Nedostatečné sluchové vnímání
 • Nedostatky v oblasti dechu, fonace
 • Nesprávná x vadná výslovnost
 • Bilingvismus (funkční)
 • Emoce

 • Nízký stresový práh
 • Zákazy
 • Absence pochval, agrese
 • USNADNĚNÍ KOMUNIKACE DÍTĚTI
 • Kognitivní ulehčení vázané na expresi a impresi
 • omezené kladení otázek
 • neklást otázky vyžadující odůvodňování
 • neočekávat komplexní odpovědi a líčení
 • akceptovat eventuálně odpovědi ano-ne
 • neodporovat, nevyvolávat protiargumentace
 • při komunikaci s dítětem užívat jednoduchý syntax
 • Časové ulehčení
 • zpomalení mluvy
 • časté pauzy v řeči
 • vyčkat odpověď dítěte, nechat mu čas na rozmyšlení
 • Utvrzení ve vztahu
 • neodporovat, abychom nedali najevo odmítání
 • obrácení pozornosti k obsahu a komentování výpovědi
 • ukázat dítěti, že ho akceptujeme nezávisle na jeho řečovém projevu